Ochrana osobných údajov | Szent Orbán

Ochrana osobných údajov

Používaním tejto webovej stránke súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, a to nezávisí od toho, či ste ich prečítali alebo nie.

Nepoznanie užívateľských podmienkach nikoho noslobodí od zodpovednosti, nemôžete na nepoznanie apelovať, ak ste ich narušili a dôsledkom toho ste pôsobili škodu alebo neprespech webovej stránke a/alebo jej prevádzkovateľovi. V tomto prípade záležitosť bude vyriešená legálnimi prostriedkami.

Podmienky použitia

Za dáta a informácie uvedené na webovej stránke ako i za možné škody a neprospech z užívania dáť neprijímame žiadnu zodpovednosť.

Sme radi a je to aj úctou pre nás, ak niekto na svojej stránke uloží hypertextové prepojenie o našej webovej stánke, avšak vsadenie tejto stránky alebo jej časti a uvedenie ako vlastná strana bez písomné povolenie pevádzkovateľa je zakázané. Ohraničíme sa od takých aféroch, keď niekto hypertextové prepojenie ktoré ukazuje na našu internetovú stránku vsadí na protizákonne prevádzkujúcej urážajúcej alebo obsahujúcej neslušné informácie a tým škodí alebo možno že škodí reputáciu a záujmy srtánky. Prevádzkovateľ vystúpi proti každej takej udalosti.

Ochrana dát a nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ webovej stránke szentorban.hu týmto oznámi návštevníkom pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov, organizačné a technické opatrenia a pritom aj práva návštevníkov a uplatenie ich práv.

 1. 1.Meno používateľa osobných údajov:
  Pannon Hotel Menedzsment s.r.o. (ďalej: Prevádzkovateľ)
 2. Adresa používateľa osobných údajov:
  Budapešť 1091, ulica Üllői, č.d. 55, 2. poschodie 3
 3. Kontakt:
  info@szentorban.hu
 4. Evidenčné číslo:
  Zahlásený, ale ešte nemá evidenčné číslo
 5. Pomenovanie nakladania s osobnými údajomi:
  Spracovanie osobých údajov na základe dobrovoľnôho, informovaného a jednoznačnéko súhlasu a v prípede zaregistrovaných uzívateľov webovej stránky.
 6. Právnický základ spracúvania osobných údajov:
  Dobrovoľný súhlas doktnutej osoby menovaný v 5. odseku zákona o informačného samourčovacieho práva a slobode informácií z roku 2011. číslom CXII.
 7. Rozsah spracovaných údajov:
  1. Zadané údaje počas vyžiadania ponuky/ Rezervácie izieb/ Kontaktovania nás:
   Osobné údaje, ktoré užívatelia zadajú počas vyžiadania ponuky, rezervácie izieb alebo počas kontaktovaní nevydáme tretím osobám. Údaje, ktoré musia užívatelia zadať počas vyžiadania ponuky, rezervácie izieb alebo kontaktovaní nás sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.
  2. Zadané údaje počas registrácie na bulletin sú:
   V tom prípade, ak užívateľ sa zaregistruje a zadá nám jeho meno a e-mailovú adresu, tieto údaje budú ukladané, aby sme mohli užívateľom odoslať bulletin. Na ukladanie údajov a odoslanie bulletinov používame poskytovateľa Mailchimp (mailchimp.com) Uložené údaje nevydáme tretím osobám. Užívateľ je povinný zadať osobné údaje ako meno a e-mailová adresa.
  3. Používanie webovej stránky bez nahlásenia sa:
   Počas použitia našej internetovej stránke bude uložená užívateľova IP- adresa, začiatok a dokončenie návštevy, a v niektorých prípadoch typ prehiadača a operačného systému. To závisí od nastavenia počítača užívateľov. Tieto údaje sú automaticky zaznamenané pomocou nášho systému. Prevádzkovateľ údaje uložené v zázname nespája imými osobnými údajmi.
 8. 1.Cieľ spracovania údajov:
  1. Vyžiadanie ponuky/ Rezervácia izieb/ Kontaktovanie:
   V prípade vyžiadania ponuky, rezervácie izieb a kontaktovania nás cieľom spracovania zadaných údajov je identifikácia užívateľa. Po identifikácií telefonicky alebo e-mailovou formou informujeme užívateľov len a výlučne o žiadaní ponuky, rezervácii izieb a kontaktovaní nás. Užívateľ dáva nám súhlas na spracovanie osobných údajov vyplnením a odoslaním internetového formulára “Vyžiadanie ponuky“, “Rezervácia izieb“ a “Kontakty“
  2. Bulletin:
   V prípade registrácii na bulletin cieľom spracovania zadaných údajov je identifikácia užívateľa, aby sme boli schopní odoslať pre neho bulletin. Prostredkovateľ odosiela svoj bulletin pre zaregistrovaných používateľov. Spracovanie údajov na tento cieľ užívateľ môže zakázať, a to odhlásením sa. Ak nemá záujem o bulletin, užívateľ môže vymazať svoje meno z našej databázy kliknutím na slovo “Odhlásenie”. Samozrejme, aj my môžeme vymazať meno danej osoby z našej databázy na základe jej vlastnej iniciatívy. Túto požiadavku môže nahlásiť na našej e-mailovej adrese info@szentorban.hu.
  3. Cookies:
   Počas užívania našej webovej stránke je urobený jeden záznam o daných parametroch použitých počítačov aj o ich IP adrese. Tieto údaje prevádzkovateľ používa výlučne na vyvíjanie a zlepšenie svojej stránke.
   Naša stránka používa tzv. cookies, čiže krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení, aby sme uľahčili identifikáciu používateľov a ich nasledujúcu návštevu. Užívatelia môžu sa rohdodnúť, či chce prijímať tieto krátke súbory alebo nie, a taktiež môžu stanoviť aj to, či chcú dostať oznámenie o cookies. Ak dovolíte užívanie cookies tak súhlasíte aj s tým, aby prevádzkovateľ tejto webovej stránky využil na prevádzkovanie informácie sprostredkované so súbormi. Upozorňujeme Vás, že ak neprijímate cookies, tak niektoré služby webovej srtánky nebudú, alebo budú použité v obmedzenej miere.
  4. Google Analytika:
   Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analyzáciu webových stránkach poskytované spoločnosťou Google, Inc. (“Google”).
   Táto služba používa tzv. cookies, čiže krátke textové súbory umiestnené na Vašom počítači. Jej cieľom je zjednodušenie analyzácie používania webových stránkach.
   Informácie – spolu s Vašou IP adresou – týkajúce sa používania internetovej stránky, generizované pomocou Cookies sú odoslané a ukladané týmto programom do Spojených Štátov Amerických, resp. na servery spoločnosti Google. Nadobudnuté informácie spoločnosť Google používa na hodnotenie použitia webových stránkach, na zostavovanie reportážov o vykonávaných činnostiach na webových stránkach pre prevádzkovateľov. Okrem toho spoločnosť používa informácie aj na poskytnutie služieb týkajúcich sa používania internetovej sieti a iných aktivitách vykonávaných na internetovej sránke. Ďalej, spoločnosť Google môže odovzdať tieto údaje treím osobám ak je to zákonne predpísané, alebo aj vtedy, keď tieto tretie osoby spracovajú údaje, nakoľko sú s tým poverené spoločnosťou. Google nespája Vašu IP adresu s ínými údajmi čo už vlastní. Vybraním adekvátneho nastavenia vo vašom prehliadači máte môžnosť na to, aby ste odmietli používanie cookies, ale musíme Vás upozorniť na to, že v tom prípade nebudete schopný využivať všetky funkcie na tejto stránke. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním Vaších údajov, a to vyššie uvedenýn spôspbom a na vyššie uvedené ciele.
  5. Výherná súťaž:
   Údaje ktoré sú potrebné k zúčasnení sa na výhernej súťaží uvedenej na tejto sránke zodpovedajú zadaným údajom počas registrácie sa na bulletin. Osobné údaje sú potrebné na jednoznačnú identifikáciu víťaza.

  Používateľ osobných údajov nesmie používať osobné údaje na odlišné účely než vyššie uvedené, avšak je opravnený spojiť s dalšími databázami, ktoré spracuje takisto on.

 9. Inteval spracovania údajov:
  1.Údaje, ktoré boli zadané používateľom dobrovoľne prevádzkovateľ môže spracovať dotiaľ, kým užívateľ nežije s možnosťou vymazania údajov. (Podľa užívateľovho dobrovoľného rozhodnuťia prevádzkovateľ vymazá údaje do piatich pracovných dní od došlenia jeho žiadosti o vymazanie údajov. V prípade, ak užívateľ používa osobné údaje protizákonne či zavádzajúcim spôsobom alebo uskotoční trestný čin, tak prostredkovateľ v súlade s napísaními v podmienkach použitia,môže jeho registáciu a zároveň aj všetky jeho údaje vymazat ihneď vtedy, keď sa o to dozvie).
 10. Vymazanie osobných údajov:
  Užívateľ musí jeho žiadosť o vymazanie svojich osobných údajov poslať e-mailovou formou na adresu info@szentorban.hu. Prevádzkovateľ vymazá údaje do piatich pracovných dní od došlenia jeho žiadosti o vymazanie údajov. V prípade vymazania uvedené údaje nemôžu byť obnovené.
 11. Pomenovanie a adresa osôb spracovajúcich údajov:
  Pannon Hotel Menedzsment s.r.o. (Budapešť 1091, ulica Üllői, č.d. 55, 2. poschodie 3)
 12. Pomeovanie spracovania údajov:
  Vybavenie technických úkonov týkajúcich sa spracovania údajov.
 13. Opatrenia pre bezpečnovť údajov:
  Na území Maďarska uložíme osobné údaje na serveri v prevádzkovaní spoločnosti Bábelhal Webstudio s.r.o. Prevádzkovateľ skladuje všetky údaje zadané počas registrácie na bezpečných uzavretých serveroch.
  Zadané údaje počas registrácie môžu rozpoznať výlučne tí, ktorí to potrebujú pri spracovaní údajov a majú individuálny obmedzený prístup – tzv. admin. Tieto osoby sú zamestnaní u prevádzkovateľa ako vývojové inžiniery, online redaktory, projekt manžéry. Prevádzkovateľ kontroluje, že ktorý zamestnanec kedy vstúpil do databázy, dotknutí zamestnanci vykonávajú svoju prácu pod prísnou povinnosťou mlčanlivosti.
 14. Posunutie údajov:
  Prevádzkovateľ okrem menovaných osôb nedoručí osobné údaje tretím osobám. Výnimmkou je povinné posunutie údajov predpísané zákonom, čo nastane len v mimoriadnych prípadoch. Prevádzkovateľ pred splnením administratývnej požiadavky v každom prípade a u všetkých údajoch kontroluje, či je dostatočný legálny podkald na jeho posunutie.
 15. Možnosť zmeny predpisov o spracovaní údajov:
  Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť zásady a predspiy o spracovaní údajov s predchádzajúcim upozornením užívateľov. Používaním služieb po zmene predpisov príjmete nové princípy ochrany osobých údajov.
 16. Práva užívaťelov týkajúce sa spracovania ich osobných údajov:
  Užívatelia môžu žiadať poučenie o spracovaní údajov. Na túto žíadosť prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o kruhu spracovaných údajov, a jeho ciele, o intervale a právnom podklade, o mene a adrese (sídle) prevádzkovateľa, aj o aktivite spojenej so spracovaním údajov, ďalej aj o tom, kto a z akého dvôvodu dostane alebo dostal jeho údaje. Žiadosť o informáciach treba poslať elektronickou formou na adresu info@szentorban.hu, na čo dotknutá osoba dostane odpoveď v priebehu ôsmych pracovných dní. Užívatelia môžu žiadať o korekciu a zmazanie ich údajov, a to podľa napísaných v bode Interval spracovania údajov.
 17. Možnosti uplatnenia práva:
  Základom uplatnenia práva užívateľov je Zákon o o informačného samourčovacieho práva a slobode informácií z roku 2011. číslom CXII. a taktiež aj Občianky zákonník. Užívateľ má možnosť oplatniť svoje práva pred súdom, ale takisto môže žiadať o pomoc predsedu národného orgána zaoberajúceho sa ochranou údajov a slobodou informácií (Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság, adresa Budapešť 1125, ulica Szilágyi Erzsébet fasor, číslo 22/c. Poštová adresa Budapešť 1534, schránka 834.)

  Ak máte nejaké otázky alebo povšimnutia, prosím, obráťte sa na prevádzkovajúcich kolegov elektromickou formou na adrese info@szentorban.hu.

Naposledy zmenené: 30. November 2015

AJÁNLATKÉRÉS

×

SZOBAFOGLALÁS

×

Call for proposal

×

Book a room

×

Angebotsnachfrage

×

Zimmerreservierung

×

Vyžiadanie ponuky

×

Rezervácia izieb

×

(HU) Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. (HU) Részletek...

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás